Akademien vill bidra till utveckling av näringar inom bland annat mat, hälsa & livskvalitet och medverka till att Österlens varumärke förstärks.

Tjänster som Akademien erbjuder kan exempelvis riktas till företag verksamma inom mat/hälsa/gastronomi och närliggande områden men också riktas till allmänheten exempelvis via ideella föreningar. Den breda kunskap och erfarenhet som ÖsterlenAkademiens ledamöter besitter kan även berika näringslivet i deras forsknings- och utvecklingsarbete såsom bedömning av forskningsresultat och rådgivning vid design av studier och företagsutbildningar.

ÖsterlenAkademien har hittills skrivit och publicerat tre böcker, Livskvalitet Öster om Leden, Skönhet och Hälsa Öster om Leden samt Personligt Öster om Leden.
I den senaste boken beskriver akademiledamöterna  i sina essäer olika möten utifrån egna erfarenheter och möten med vetenskap inom och utanför sin yrkessfär.
Böckerna är illustrerade med målningar och fotografier och finns att köpa i  Simrishamns och Ystads bokhandel.
De kan också beställas direkt av Österlenakademien via vårt beställningsformulär här på hemsidan. 

 

 

Om ÖsterlenAkademiens tillkomst och verksamhet

Styrelsen för Högskolan i Kristianstad beslöt under senhösten 2002 att starta en gastronomisk högskoleutbildning i Skåne från och med hösten 2004. Idén till en gastronomisk högskola väcktes i Tomelilla kommun, som aktivt verkade för att utbildningen skulle hamna på Österlen, bland annat med stöd från Sparbanken Syd.

Ett motiv för att starta en gastronomiutbildning vid Högskolan Kristianstad var att en stor del av den svenska livsmedelsproduktionen och livsmedelsindustrin ligger i Skåne, inte minst i Skånes östra och nordöstra delar, med de samverkansmöjligheter detta medför. Lantbruksuniversitetet i Alnarp bedriver framstående agrar forskning och Lunds universitet är ett nationellt centrum för medicinsk, livsmedelskemisk och teknisk forskning. De forskningsbaserade kunskaper och erfarenheter som finns samlade i Skåne gör att förutsättningarna för framtida forskning inom ämnet mat- och måltidskunskap är synnerligen goda.

I Tomelilla kommuns koncept till gastronomisk utbildning fanns ett förslag att inrymma en Akademi som skulle fungera som ett "advisory board" och vara ett verktyg i samverkan mellan forskning och livsmedelsindustri samt ett professionellt stöd för studenterna i deras utbildning.
Bilden till vänster: Den föreslagna högskolan i en ombyggd scanfabrik! 

Bakgrund

Trots att den gastronomiska utbildningen inte hamnade på Österlen, beslöt de krafter som verkat för skapandet av en gastronomisk utbildning att fullfölja akademikonceptet och startade den 26 juni 2003 ÖsterlenAkademien med säte i Skåne Tranås.

ÖsterlenAkademiens styrka och möjligheter bygger på det förhållandet att många akademiker är bosatta på Österlen eller har andra kontakter med bygden. Samtliga är kända och högt respekterade inom sina respektive ämnesområden och intresserade att arbeta med undervisning, föreläsningar och handledning  med Österlen som bas.Akademien är en ideell förening, vars styrelse och ledamöter verkar för utbildning och kunskapsspridning om frågeställningar om människors hälsa. ÖsterlenAkademiens medlemmar ska ha en klar anknytning till Österlen. Enligt stadgarna ska ledamot vara disputerad eller besitta motsvarande akademisk kompetens, alternativt ha gjort sig känd för förtjänstfullt arbete inom kultur eller näringsliv. Akademiens styrelse  består av 18 ledamöter. För att bli medlem i Akademien görs en ansökan till styrelsen.

 

En Akademi bildas

Verksamhet

Bild: Karin Sverenius Holm
Bild: Karin Sverenius Holm
Bild: Karin Sverenius Holm
Bild: Karin Sverenius Holm
gallery/bokrelease